Yayın Etiği İlkeleri

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması veya uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma resmi yollardan bildirilir ve makale reddedilir. Dergimiz, yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını talep etme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

Dergimiz, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik sorumluluk ilkelerine uymayı esas alan kâr amacı gütmeyen bir yayındır. Yayın süreçlerimiz, yayıncı ve editörler kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır ve editörlerin aldığı tüm kararlar bağımsızdır.

Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

Editörler Kurulu üyeleri, eğitim bilimleri alanındaki uzmanlık alanlarına göre üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir baş editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarlar, makalelerini daha önce başka bir yerde yayınlamamalı ve aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidir. Makalelerinde kullanılan kaynakları doğru şekilde atıf yapmalı ve çıkar çatışması veya birliği olan kişileri bildirmelidir. Değerlendirme sürecinde editörlere istenilen bilgileri sağlamalıdır. Makalelerinde hata veya tutarsızlık fark ederlerse, editörle iletişime geçerek düzeltmeleri veya geri çekmeleri gerekmektedir. Etik ilkeler doğrultusunda veri toplama sürecini yürütmeli ve araştırma ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uymalıdırlar. İnsan ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların etik kurallara uygun şekilde yapıldığını belirtmelidirler.

Etik İlkelere Uymayan Durumların Bildirilmesi

EDUTECH Research Dergisi'nde etik ilkelere uymayan bir davranış veya değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki veya yayımlanmış bir makale ile ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşıldığında, durum derhal dergi editörlerine bildirilmelidir. Eğer bir yazar, makalesinde etik ilkelere uymayan bir davranışta bulunursa, editörler makaleyi reddedebilir veya yayımlanmış bir makalede hata veya yanlışlık olduğu fark edilirse, düzeltme veya geri çekme talebinde bulunabilirler.

Derginin Yayın Süreci

EDUTECH Research Dergisi'nde, çift kör hakem değerlendirme sürecini kullanmaktadır. Editörler tarafından öncelikle değerlendirilen makaleler, uygun olduğu takdirde, en az iki hakeme gönderilir. Hakemler, makaleleri açık kimlikleri gizli tutarak değerlendirirler. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda, makalelerin kabul edilip edilmemesine, düzeltilmesi gerekip gerekmediğine ya da reddedilmesine karar verilir. Bu kararlar editörler tarafından değerlendirilir ve son karar editörler tarafından alınır.

EDUTECH Research Dergisi, bilimsel yayınların tarafsızlık, bağımsızlık ve etik sorumluluk ilkeleri doğrultusunda üretilmesi ve paylaşılması gerektiğine inanır. Dergimiz, yayın etiği ilkelerine uygunluk konusunda son derece titizdir ve bu ilkelerin korunmasına özen gösterir. Böylece, okuyucularımızın ve araştırmacıların güvenilir ve yüksek kaliteli bilgiye erişmeleri sağlanmaktadır.

 
index index index